Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov a doba spracovania osobných údajov

Kupujúci dobrovoľne udeľuje predávajúcemu ako správcovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (najmä meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, telefonické a emailové kontaktné spojenie atď.) Na účely zabezpečenia práv a plnenie povinností plynúcich z kúpnej zmluvy (vrátane zaslania / doručenie tovaru) a za účelom archívnictva. Kupujúci dobrovoľne udeľuje predávajúcemu súhlas s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje kupujúceho spoločnosti Slovenská pošta, š.p. a ďalším doručovateľom za účelom zaistenia zaslanie / doručenie tovaru. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže byť povinný poskytnúť osobné údaje kupujúceho za účelom splnenia svojej zákonnej povinnosti. Predávajúci bude osobné údaje spracovávať v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95 / 46 / ES.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu platnosti vyššie spomínanej zmluvy.

V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ budú osobné údaje spracovávané pod dobu 10 rokov, prípadne do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete uplatniť prostredníctvom Žiadosti subjektu údajov.

Osobné údaje nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb a pre splnenie všetkých povinností predávajúceho, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, budú spracovávané bez ohľadu na kupujúcim udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, budú spracovávané po dobu využívania služieb poskytovaných predávajúcim a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení.

Po skončení lehoty na spracovanie resp. uchovanie osobných údajov, s nimi bude naložené podľa platnej právnej úpravy a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95 / 46 / ES (Nariadenie).

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že kupujúci má právo od správcu-predávajúceho získať informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje, a ak áno, o aké údaje sa jedná a akým spôsobom sú spracovávané. Kupujúci má tiež právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil na jeho žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Neúplné osobné údaje má kupujúci právo kedykoľvek doplniť.

Právo na vymazanie osobných údajov predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť kontrolóra zlikvidovať osobné údaje, ktoré o klientovi spracúva, ak sú splnené určité podmienky a kupujúci o to požiada.

Kupujúci má právo, aby správca v určitých prípadoch obmedzil spracovanie jeho osobných údajov. Proti spracovanie, ktoré je založené na oprávnených záujmoch správcu, tretej strany alebo je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, má kupujúci právo kedykoľvek namietať.

Právo na prenosnosť údajov dáva kupujúcemu možnosť získať osobné údaje, ktoré správcovi poskytol, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne predať inému správcovi, alebo ak je to technicky možné, žiadať, aby si ich správcovia odovzdali medzi sebou.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní, pretože osobné údaje kupujúceho sú spracovávané z dôvodu plnenia zmluvy uzavretej s kupujúcim, nie na základe súhlasu so spracovaním.

Kontaktnou osobou pre vybavovanie žiadostí kupujúcich ohľadom uplatnenie ich práva na prístup k osobným údajom a zodpovednou osobou je Ing. Radovan Lubelec, info@ehorcik.sk, +420 774 818 946, Adresa: Mineral Pharmacy, s.r.o., Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, Česká Republika – dopis adresujte k rukám Radovana Lubelca.

V prípade, že bude kupujúci akokoľvek nespokojný so spracovaním svojich osobných údajov vykonávané správcom, môže podať sťažnosť priamo jemu, alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Viac informácií o právach klienta je k dispozícii na internetovej stránke Úradu pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk)

 

INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ COOKIES

Čo sú to súbory cookies?

Cookie je malý súbor obsahujúci reťazec znakov, ktorý je pri návšteve webovej stránky odoslaný do vášho počítača. Pri ďalšej návšteve súbor cookie webovej stránke umožní rozpoznať váš prehliadač. Pomocou súborov cookie je možné uložiť užívateľské nastavenia a ďalšie údaje. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby všetky súbory cookie odmietal alebo aby hlásil, keď sa vám súbor cookie niekto pokúsi zaslať. Niektoré funkcie alebo služby na webových stránkach však bez súborov cookie nemusia fungovať správne.

Prečo používame cookies?

So zapnutými súbory cookie pre vás bude prehliadanie internetu jednoduchšie. Súbory cookie sú vytvárané weby, ktoré ste navštívili, a sú v nich uložené napríklad informácie o vašom profile alebo o vašich jazykových preferenciách. Jednoducho povedané vám cookie súbory môžu zjednodušiť používanie služieb na našich webových stránkach a zrýchliť ich prezeranie. Server eHorcik.sk využíva súbory cookie výhradne na zlepšenie kvality poskytovaných služieb.

Môžem generovanie súborov cookies blokovať?

Používaním stránok eHorcik.sk súhlasíte s používaním súborov cookie a to výhradne na zlepšenie kvality poskytovaných služieb. Súbory cookie môžete zablokovať priamo vo svojom prehliadači. Podrobné informácie o blokovaní cookie nájdete na stránkach vývojárov vášho prehliadača.

Ako odstrániť problémy s cookies?

Ak ste súbory cookies v prehliadači povolili, ale stále sa zobrazuje chybové hlásenie, skúste v prehliadači otvoriť nové okno alebo zavrieť ostatné karty. V prípade problémov s načítaním stránky reštartujte prehliadač, vymažte cache a súbory cookie.

Pri používaní stránok www.ehorcik.sk sú defaultne ukladané súbory cookies.